جواز – Temup.ir

جواز


جواز اف اس

نسخۀ 2 – بهمن 27 1400

  

این یک نرم افزار متن باز است بدون تعهّد، شما مجاز هستید آن را در هر نوع کاربردی استفاده نمائید به جز تعدّی به حریم دیگران.

در صورتی که این نرم افزار را خریداری نموده‌اید در خصوص فروش مجدّد آن به تعداد خریداری شده بدون تائید خالق یا ویرایشگر قبلی آن مجاز هستید حتّی اگر آن را ویرایش نموده باشید.

تاریخ به نسخه افزوده شد. 18:40 چهارشنبه 27 بهمن 1400.

نیاز به تائید خالق به تعداد خرید مجاز ویرایش شد. 18:23 چهارشنبه 27 بهمن 1400.

می‌توانید به مجاز هستید ویرایش شد، برچسب نسخه افزوده شد. 18:16 چهارشنبه 27 بهمن 1400.

ضمانت از بعد از تعهّد حذف شد، ۱۴:۲۸ یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰.

کاربری به کاربردی ویراست شد، یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰.

ویرایش نمائید به استفاده نمائید اصلاح شد، جمعه 22 بهمن 1400.